Strona główna / Aktualności główne

ZAPROSZENIE!!!!

            

Z A P R O S Z E N I E

 

              Niniejszym  zwołuję i zapraszam  na  XII sesję zwykłą Rady Gminy Krzeszów, która odbędzie się dnia  26 stycznia 2012 r. o godz. 1000  w sali narad urzędu gminy.

 
 
 
 

Porządek obrad:

 
1.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

2.

Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

3.

Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał

4.

Podjęcie uchwały w sprawie:

a

przyjęcia uchwały budżetowej na rok 2012

b

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

c

uchwalenia Statutu Gminy Krzeszów

d

utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Sportu
i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie oraz nadania mu statutu

e

zmiany Uchwały Nr X/58/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje
i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krzeszów  w ramach pomocy de minimis

f

ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości, scalaniu i podziału gruntów lub modernizacji infrastruktury publicznej

g

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

h

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

i

diet miesięcznych i zwrotu kosztów podroży dla sołtysów
5.

Przyjęcie planów pracy komisji na 2012 rok

6.

Zapytania radnych

7.

Wolne wnioski i informacje     

8.
Zamknięcie sesji
 
„Zgodnie z art. 25 ust. 3  i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /jednolity tekst
Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591  z późn. zm./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od
pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy”